MAGNETNA REZONANCA

MAGNETNA REZONANCA TRI PREGLEDA SKRINING CELE KIČME

(VRATNI, GRUDNI I LEĐNI DEO)

25,000,00  UMESTO  34,500,00

MAGNETNA REZONANCA TRI PREGLEDA SKRINING GORNJEG DELA TELA

(MR GLAVE, MR KRVNIH SUDOVA MOZGA I MR VRATNOG DELA KIČME)

25,000,00  UMESTO  34,500,00

URADITE MAGNETNU REZONANCU U NAŠOJ USTANOVI SA POPUSTOM!

MAGNETNA REZONANCA KIČME 1 SEGMENT PONEDELJKOM - 8,500.00


11,500,00 - 10,300.00


13,000,00 - 11,500.00

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA?

Magnetna rezonanca, je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave i kičmenog stuba, mekotkivnih struktura i koštano zglobnog sistema, struktura male karlice.

Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja!). Pregled se može ponavljati više puta a na kontrast (sredstvo koje se daje u odredjenim situacijama zbog detalja koji su neophodni za preciznu dijagnostiku) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije-bezopasno!

Naša ustanova poseduje aparat sa odličnom rezolucijom.

magnetna rezonanca

KAKO SE PACIJENT OSEĆA TOKOM PREGLEDA?

Obično se čuje dosadan, intenzivan, za nekog i neprijatan zvuk. To pacijenta ne treba da uznemirava zvuk nije štetan a, javlja se usled vibracije kalemova (gradijenata) u cilju formiranja signala koji će kompjuter moći da prepozna.

KOLIKO DUGO PREGLED TRAJE?

Pregled na MR obično traje 20 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima, koje sve tehnike snimnja treba da se upotrebe da bi se određena dijagnoza uspostavila, kao i to da li je potrebna primena intravenskog kontrasta.

DA LI POSTOJE PACIJENTI KOJI SE NE SMEJU SNIMTI NA UREĐAJIMA ZA MAGNETNU REZONANCU?

Gotovo svako može da se snimi ovim vidom moderne dijagnostike. Izuzetak predstavljaju osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, kohleaarnim (slušnim) implantatima, bolesnici s pojedinim veštačkim srčanim valvulama, kao i pacijenti sa ugrađenim hiruškim "klipsovima", na primer onim koji se koriste u operativnom lečenju aneurizmi.

Takođe, ukoliko postoji ikakva mogućnost da pacijent ima metalne opiljke u očima ili neko drugo metalno strano telo u organizmu, neophodno je da se pre samog pregleda o tome obavesti lekara koji upućuje na magnetnu rezonancu, kao i osoblje u centru za magnetnu rezonancu, u cilju izbegavanja značajnih problema i oštećenja koje ova strana tela mogu da izazovu.

KAKO PACIJENT KOJI JE OPERISAN (UGRADNJA SRČANE VALVULE, ANEURIZMALNIH KLIPSOVA, EKSPANDERA I IMPLANTATA U DOJCI, UGRADNJA STENTA, ORTOPEDSKI IMPLANTATI I SL.) ZNA DA LI MOŽE DA SE SNIMI NA UREĐAJU ZA MR?

Od lekara koji ga je operisao treba da dobije dokumentaciju i tačne podatke o implantatu. Lekar, inženjer ili fizičar, zaposleni u centru za magnetnu rezonancu proveravaju da li je snimanje bezbedno.

KAKO PACIJENT TREBA DA SE PONAŠA TOKOM PREGLEDA?

Pacijent treba da zna da tokom pregleda nije sam, da ga obučen tehničar posmatra iz susedne prostorije kroz stakleni prozor, kao i na posebnom kompjuteru.

Iako pacijent može da priča tokom pregleda, to nije preporučljivo jer je neophodno da bolesnik bude potpuno miran da bi se dobio najbolji kvalitet slike. Ukoliko je uplašen, snimanju može da prisustvuje rođak ili prijatelj.

magnetna rezonanca

DA LI SVAKI PACIJENT TREBA DA PRIMI INTRAVENSKI KONTRAST ZA OVAJ PREGLED?

Ne. Samo oko 15-20 odsto pregleda na MR zahteva primenu intravenskog kontrastnog sredstva radi pomoći u postavljanju ispravne dijagnoze. Obučen radiolog procenjuje kada je neophodno primeniti kontrast.

DA LI KONTRAST MOŽE BITI ŠTETAN?

Tokom različitih radioloških pregleda neki od pacijenata su imali neprijatna reagovanja na kontrast. Međutim ova neprijatna pojava je izuzetno retka tokom pregleda. Najnoviji naučni podaci pokazuju da se komplikacije posle upotrebe kontrastnog sredstva na pregledu magnetnom rezonancom javljaju jednom na 500.000 pacijenata.

Osoblje na magnetnoj rezonanci treba da je posebno pripremljeno ukoliko se neprijatnost dogodi.

DA LI TRUDNICE MOGU DA SE SNIMAJU NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Do sad nije dokazan štetan efekat na plod, međutim u pojedinim centrima se ipak ne preporučuje snimanje u toku prvih dvanaest nedelja trudnoće. Veliki broj centara u svetu ne preporučuje primenu kontrastnog sredstva jer nije poznato kakve efekte može da ima na plod.

DA LI PACIJENTKINJA MOŽE DA DOJI POSLE PRIMENE KONTRASTNOG SREDSTVA?

Preporučuje se da to ne čini u prvih 24 časa posle primene intravenske upotrebe kontrastnog sredstva.

DA LI PACIJENT KOJI IMA ZUBNE PROTEZE ILI PLOMBE MOŽE DA SE SNIMI NA MR?

Da. Jedino može da se pojavi problem u tumačenju nalaza u regiji nosa i paranazalnih sinusa.

O ČEMU PACIJENT TREBA DA VODI RAČUNA?

Neophodno je da se u uređaj za MR ne unesu kreditne kartice, novčići, ključevi, slušni aparat, sat i drugi metalni predmeti.

Lekari koji rade u našoj ustanovi magnetnu rezonancu:

- mr sci med dr Dragutin Branković specijalista radiologije

- Dr Ivan Bogićević (spec radiologije)

- Dr Tomislav Stavrić specijalista radiologije